Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів за 2019 та 2020 роки

Шановні акціонери

Приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями

«Дніпропетровський олійноекстракційний завод»!

 

Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Дніпропетровський олійноекстракційний завод» (надалі – «Товариство») (місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 46, код за ЄДРПОУ - 00374385) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства за 2019 та 2020 роки (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 29 квітня 2021 року о 14 годині 00 хв. за адресою: Україна,  49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 46, актовий зал на 2 поверсі будівлі-їдальні (надалі – «місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»).

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів за 2019 та 2020 роки, відбудеться 29 квітня 2021 року з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. в місці  проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства за 2019 та 2020 роки, - 23 квітня 2021 року.

Проект Порядку денного:

 1. Обрання членів Лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах. 
 3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
 4. Затвердження регламенту Загальних зборів.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік
 10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
 11. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 12. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 13. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
 14. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
 15. Порядок розподілу прибутку/збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
 16. Порядок розподілу прибутку/збитків Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
 17. Припинення повноважень Лічильної комісії.

 

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань,

 включених до проекту Порядку денного:

З питання №1 проекту порядку денного:

Обрати Лічильну комісію у складі осіб, що входили до тимчасової Лічильної  комісії:

1) Коломоєць Юлія Юріївна – Голова Лічильної комісії

2) Закаблук Ірина Михайлівна - член Лічильної комісії.

 

З питання №2 проекту порядку денного:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації в день проведення Загальних Зборів, засвідчується підписом в.о. Голови Правління Товариства та скріплюється печаткою Товариства.  У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш бюлетеня засвідчується підписом в.о. Голови Правління Товариства та скріплюється печаткою Товариства.

 

З питання №3 проекту порядку денного:

Обрати Головою Загальних зборів Генварьова Олександра Євгеновича, а Секретарем Загальних зборів Лазареву Ірину Вікторівну.

 

З питання №4 проекту порядку денного:

1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- по всім питанням порядку денного Загальних зборів голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування;

 - питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження;

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких, які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;

- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;

- кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Загальних зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Правління Товариства та отримали відповідну згоду.

2. Відповідальними за додержання регламенту учасниками зборів визнати Голову та Секретаря Загальних зборів.

 

З питання №5 проекту порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

 

З питання №6 проекту порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

 

З питання №7 проекту порядку денного:

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2019 рік.

З питання №8 проекту порядку денного:

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2020 рік.

 

З питання №9 проекту порядку денного: 

Затвердити Звіт та висновки  Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за  2019 рік.

 

З питання №10 проекту порядку денного: 

Затвердити Звіт та висновки  Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за  2020 рік.

 

З питання №11 проекту порядку денного:

Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік прийняти до відома, заходи за результатами розгляду висновків - затвердити.

 

З питання №12 проекту порядку денного:

Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік прийняти до відома, заходи за результатами розгляду висновків - затвердити.

 

З питання №13 проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 

З питання №14 проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

 

З питання №15 проекту порядку денного:

1. Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2019 рік:

Покрити збитки Товариства за 2019 рік за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства, що обліковується на балансі Товариства станом на 31.12.2019 р.

2. У зв’язку з відсутністю чистого прибутку рішення про виплату дивідендів за 2019 рік за простими іменними акціями Товариства не приймати.   

 

З питання №16 проекту порядку денного:

1. Затвердити наступні напрямки та розміри розподілу чистого прибутку за 2020 рік:

На розвиток виробництва та соціальні потреби – 100%;

На виплату дивідендів за простими іменними акціями (крім виплати дивідендів власникам  привілейованих іменних акцій) - 0%.

2. Виплатити дивіденди за 2020 рік за привілейованими іменними акціями у розмірі 20 (двадцять) % від номінальної вартості акцій (у відповідності до положень Статуту Товариства), а саме 25,00 грн. на 1 привілейовану акцію. Джерелом сплати визначити нерозподілений прибуток Товариства, що обліковується на балансі Товариства станом на 31.12.2020 р.

Встановити строк виплати дивідендів – протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати початку виплати дивідендів. Датою початку виплати дивідендів є 15 травня 2021 р. Дивіденди виплачуються грошовими коштами безпосередньо акціонерам, які є власниками привілейованих іменних акцій Товариства.

Встановити спосіб виплати Товариством дивідендів за привілейованими іменними акціями за 2020 рік – безпосередньо акціонерам, які є власниками привілейованих іменних акцій Товариства.         

3. Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати необхідні рішення з питання виплати дивідендів за привілейованими акціями Товариства.

 

З питання №17 проекту порядку денного:

Припинити повноваження Лічильної комісії Товариства у складі: Коломоєць Ю.Ю. та Закаблук І.М. після оформлення Лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон): http://00374385.smida.gov.ua

 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (станом на 11.03.2021 р.), загальна кількість акцій за типами становить: простих іменних акцій 90000 штук, кількість голосуючих акцій – 90000 штук; привілейованих іменних акцій - 2738 штук, голосуючих акцій - 2738 штук.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів. 

Від дати надіслання (розміщення) цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати їх проведення акціонери Товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: 49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 44, адміністративний корпус Товариства, кім. № 203, в робочі дні  та робочий час з  9-00 до 16-45 годин (необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а  представникам - документ, що посвідчує особу (паспорт) і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України). В день проведення Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись з цими документами у місці їх проведення:  49000, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 46, актовий зал на 2 поверсі будівлі-їдальні. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - провідний юрисконсульт Коломоєць Юлія Юріївна, тел. для довідок: +38 (0562) 38     72 69.

 

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про Загальні збори до дати проведення Загальних зборів.

 

 Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а  уповноваженим представникам акціонерів - довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України, і документ, що посвідчує особу (паспорт).

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПрАТ з ІІ «ДОЕЗ» за 2019 рік (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2019р.

Попередній 2018р.

Усього активів

673913

742338

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3761

4795

Запаси

78136

11563

Сумарна дебіторська заборгованість

555898

576243

Гроші та їх еквіваленти

46

2060

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

588144

593065

Власний капітал

603683

608752

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

11592

11592

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

17244

9003

Поточні зобов'язання і забезпечення

52986

124653

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(3217)

(2669)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

92738

92738

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,03)

(0,03)

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПрАТ з ІІ «ДОЕЗ» за 2020 рік (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2020р.

Попередній 2019р.

Усього активів

729496

673913

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3045

3761

Запаси

89850

78136

Сумарна дебіторська заборгованість

615604

555898

Гроші та їх еквіваленти

145

46

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

638938

588144

Власний капітал

654398

603683

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

11592

11592

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

17766

17244

Поточні зобов'язання і забезпечення

57332

52986

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

54008

(3217)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

92738

92738

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,58

(0,03)

 

Наглядова рада ПрАТ з ІІ «ДОЕЗ»